Wörter

Substantive mit 'fi'

Fi·a


C2 · maskulin · Endungen -s, -
Fiaker, der
Fiakers · Fiaker

C2 · feminin · Endungen -, -en
Fiale, die
Fiale · Fialen

C2 · neutral · Endungen -s, -s
Fiasko, das
Fiaskos · Fiaskos


Fi·b


C2 · feminin · Endungen -, -en
Fibel, die
Fibel · Fibeln

feminin · Endungen -, -en
Fiber, die
Fiber · Fibern

feminin · Endungen -, -en
Fibrille, die
Fibrille · Fibrillen


Fi·c


<auch: feminin · maskulin · neutral · Endungen -, -s · Endungen -s, -s · Endungen -, -en>
Fiche
Fiche · Fiches/Fichen
Fiches · Fiches
Fiches · Fiches

C2 · feminin · Endungen -, -en
Fichte, die
Fichte · Fichten

C2 · neutral · Endungen -s,¨-er
Fichtenholz, das
Fichtenholzes · Fichtenhölzer


Fi·d


C2 · neutral · Endungen -s, -e
Fideikommiss, das
Fideikommisses · Fideikommisse

C2 · feminin · Endungen -, -en
Fidel, die
Fidel · Fideln

C2 · maskulin · Endungen -, - · Endungen -s, -e
, der


Fi·e


A1 · neutral · Endungen -s, -
Fieber, das
Fiebers · Fieber

feminin · Endungen -, -en
Fieberfantasie, die
Fieberfantasie · Fieberfantasien

feminin · Endungen -, -en
Fieberkurve, die
Fieberkurve · Fieberkurven


Fi·g


maskulin · Endungen -s, -s
Figaro, der
Figaros · Figaros

C2 · maskulin · Endungen -s, -s
Fight, der
Fights · Fights

maskulin · Endungen -s, -
Fighter, der
Fighters · Fighter


Fi·k


neutral · Endungen -, -
Fikh, das
Fikh · -

C1 · feminin · Endungen -, -en
Fiktion, die
Fiktion · Fiktionen


Fi·l


C2 · neutral · Endungen -s, -e
Filament, das
Filaments · Filamente

neutral · Endungen -s, -s
File, das
Files · Files

C2 · neutral · Endungen -s, -s
Filet, das
Filets · Filets


Fi·m


C2 · maskulin · Endungen -s, -
Fimmel, der
Fimmels · Fimmel


Fi·n


A2 · neutral · Endungen -s, - · Endungen -s, -
Finale, das
Finales · Finale/Finals

C2 · maskulin · Endungen -en, -en
Finalist, der
Finalisten · Finalisten

C2 · feminin · Endungen -, -en
Finalität, die
Finalität · Finalitäten


Fi·o


feminin · Endungen -, -en
Fioritur, die
Fioritur · Fiorituren


Fi·r


B2 · maskulin · Endungen -s, -e
Firlefanz, der
Firlefanzes · Firlefanze

A1 · feminin · Endungen -, -
Firma, die
Firma · Firmen

C1 · neutral · Endungen -s, -
Firmament, das
Firmament(e)s · -


Fi·s


A1 · maskulin · Endungen -s, -e
Fisch, der
Fisch(e)⁴s · Fische

C2 · maskulin · Endungen -s, -
Fischadler, der
Fischadlers · Fischadler

C2 · neutral · Endungen -s, -en
Fischauge, das
Fischauges · Fischaugen


Fi·t


C2 · maskulin · Endungen -, -e · Endungen -s, -e
Fitis, der
Fitis(ses) · Fitisse

B1 · feminin · Endungen -, -
Fitness, die
Fitness · -

C2 · neutral · Endungen -s, -
Fitnesscenter, das
Fitnesscenters · Fitnesscenter


Fi·x


maskulin · Endungen -s, -e
Fixateur, der
Fixateurs · Fixateure

feminin · Endungen -, -en
Fixation, die
Fixation · Fixationen

neutral · Endungen -s, -e
Fixativ, das
Fixativs · Fixative


Fi·z


maskulin · Endungen -s, -e · Endungen -, -e
Fizz, der
Fizz(es) · Fizze


⁴ Unüblich ⁰ Bedeutungsabhängig ⁴ Selten ⁹ In der Schweiz