Wörter

Artikel und Pronomen 'ni'

Ni·e 

≡ niemand ‹Art./Pron.›