Wörter

Adjektive mit 'popp'

≡ poppen ‹Vrb.›

Popp·i 

≡ poppig ‹Adj.›