Wörter

Adjektive mit 'poln'

Poln·i 

≡ polnisch ‹Adj.›