Verben
Substantive

Deutsche Wörter mit 'kir'


maskulin · Endungen -s, -s
Kir, der
Kirs · Kirs


Weitere Wörter


maskulin · Endungen -s, -s
Kir, der
Kirs · Kirs

feminin · Endungen -, -en
Kirbe, die
Kirbe · Kirben

maskulin · Endungen -s, -e
Kirchberg, der
Kirchberg(e)s · Kirchberge

neutral · Endungen -s,¨-er
Kirchdorf, das
Kirchdorf(e)s · Kirchdörfer

A1 · feminin · Endungen -, -en
Kirche, die
Kirche · Kirchen

neutral · Endungen -s,¨-er
Kirchenamt, das
Kirchenamt(e)s · Kirchenämter

neutral · Endungen -s, -e
Kirchenasyl, das
Kirchenasyls · Kirchenasyle

C2 · maskulin · Endungen -s, -e
Kirchenaustritt, der
Kirchenaustritt(e)s · Kirchenaustritte

feminin · Endungen -, -en
Kirchenbank, die
Kirchenbank · Kirchenbanken

C2 · maskulin · Endungen -s, -e
Kirchenbann, der
Kirchenbann(e)s · Kirchenbanne

C2 · maskulin · Endungen -s, -
Kirchenbau, der
Kirchenbau(e)s · -

maskulin · Endungen -s, -e
Kirchenbesuch, der
Kirchenbesuch(e)s · Kirchenbesuche

haben · regelmäßig <auch: transitiv · intransitiv · Passiv>
kirren
kirrt · kirrte · hat gekirrt


⁰ Bedeutungsabhängig ⁴ Selten