Wörter

Alle deutschen Substantive

A


C2 · maskulin · Endungen -s, -e
Aal, der
Aal(e)s · Aale

C2 · feminin · Endungen -, -en
Aalmutter, die
Aalmutter · Aalmuttern

feminin · Endungen -, -en
Aalquappe, die
Aalquappe · Aalquappen


Ä


feminin · Endungen -, -en
Äbtissin, die
Äbtissin · Äbtissinnen

feminin · Endungen -, -en
Ächtung, die
Ächtung · Ächtungen

neutral · Endungen -s, -
Äderchen, das
Äderchens · Äderchen


B


C2 · maskulin · Endungen -s, -e
Baas, der
Baases · Baase

C2 · <auch: feminin · maskulin · Endungen -, -s · Endungen -, ->
Baba
Baba · Babas
Baba · -

C2 · neutral · Endungen -s, -
Babel, das
Babels · Babel


C


C2 · maskulin · Endungen -s, -s
Caballero, der
Caballeros · Caballeros

feminin · Endungen -, -
Cabanossi, die
Cabanossi · Cabanossi

neutral · Endungen -s, -s
Cabaret, das
Cabarets · Cabarets


D


A2 · neutral · Endungen -s,¨-er
Dach, das
Dach(e)s · Dächer

C2 · maskulin · Endungen -s, -
Dachbalken, der
Dachbalkens · Dachbalken

C2 · maskulin · Endungen -s,¨-
Dachboden, der
Dachbodens · Dachböden


E


C2 · maskulin · Endungen -s, -s
, der

C2 · maskulin · Endungen -s, -s
Earl, der
Earls · Earls

A1 · feminin · Endungen -, -en
Ebbe, die
Ebbe · Ebben


F


B1 · feminin · Endungen -, -en
Fabel, die
Fabel · Fabeln

C2 · neutral · Endungen -s, -
Fabelwesen, das
Fabelwesens · Fabelwesen

B1 · feminin · Endungen -, -en
Fabrik, die
Fabrik · Fabriken


G


C2 · <auch: maskulin · feminin · Endungen -s, - · Endungen -, ->
Gabardine
Gabardines · Gabardine
Gabardine · Gabardine

C2 · maskulin · Endungen -s, -
Gabbro, der
Gabbros · -

C2 · feminin · Endungen -, -en
Gabe, die
Gabe · Gaben


H


A1 · neutral · Endungen -s, -e
Haar, das
Haar(e)s · Haare

C2 · maskulin · Endungen -s,¨-e
Haaransatz, der
Haaransatzes · Haaransätze

C2 · maskulin · Endungen -s,¨-e
Haarausfall, der
Haarausfall(e)s · Haarausfälle


I


C2 · feminin · Endungen -, -
Iatrik, die
Iatrik · -

feminin · Endungen -, -
Iatrologie, die
Iatrologie · -

C2 · maskulin · Endungen -s, -
Iberer, der
Iberers · Iberer


J


C2 · neutral · Endungen -s, -s
Ja, das
Jas · Jas

C2 · maskulin · Endungen -s, -s
Jab, der
Jabs · Jabs

feminin · Endungen -, -en
Jacht, die
Jacht · Jachten


K


C2 · neutral · Endungen -s, -
Kabäuschen, das
Kabäuschens · Kabäuschen

feminin · Endungen -, -en
Kabale, die
Kabale · Kabalen

C2 · feminin · Endungen -, -
Kabanossi, die
Kabanossi · Kabanossi


L


C2 · neutral · Endungen -s, -e
Lab, das
Lab(e)s · Labe

neutral · Endungen -s, -
Labdanum, das
Labdanums · -

feminin · Endungen -, -
Labe, die
Labe · -


M


C2 · maskulin · Endungen -s, -en · Endungen -s, -e
Maat, der
Maat(e)s · Maate(n)

C2 · feminin · Endungen -, -
Macchia, die
Macchia · Macchien

C2 · feminin · Endungen -, -en
Macchie, die
Macchie · Macchien


N


C2 · feminin · Endungen -, -en
Nabe, die
Nabe · Naben

C2 · maskulin · Endungen -s, -
Nabel, der
Nabels · Nabel

feminin · Endungen -, -en
Nabelbinde, die
Nabelbinde · Nabelbinden


O


B2 · feminin · Endungen -, -en
Oase, die
Oase · Oasen

feminin · Endungen -, -
Obacht, die
Obacht · -

C2 · neutral · Endungen -s, -
Obdach, das
Obdach(e)s · -


Ö


neutral · Endungen -s, -
Öchsle, das
Öchsles · Öchsle

feminin · Endungen -, -en
Öde, die
Öde · Öden

neutral · Endungen -s, -e
Ödem, das
Ödems · Ödeme


P


A1 · neutral · Endungen -s, -e
Paar, das
Paar(e)s · Paare

C2 · feminin · Endungen -, -en
Paarbildung, die
Paarbildung · Paarbildungen

C2 · maskulin · Endungen -s, -
Paarhufer, der
Paarhufers · Paarhufer


Q


neutral · Endungen -s, - · Endungen -, -
Qigong, das
Qigong(s) · -

maskulin · Endungen -s, -
Quacksalber, der
Quacksalbers · Quacksalber

C2 · feminin · Endungen -, -en
Quaddel, die
Quaddel · Quaddeln


R


A2 · maskulin · Endungen -s, -e
Rabatt, der
Rabatt(e)s · Rabatte

C2 · feminin · Endungen -, -en
Rabatte, die
Rabatte · Rabatten

feminin · Endungen -, -en
Rabattmarke, die
Rabattmarke · Rabattmarken


S


B1 · maskulin · Endungen -s,¨-e
Saal, der
Saal(e)s · Säle

C2 · feminin · Endungen -, -en
Saalschlacht, die
Saalschlacht · Saalschlachten

C2 · maskulin · Endungen -s, -
Saarländer, der
Saarländers · Saarländer


T


C2 · maskulin · Endungen -s, -e
Tab, der
Tab(e)s · Tabe

C2 · maskulin · Endungen -s, -e
Tabak, der
Tabaks · Tabake

maskulin · Endungen -s, -
Tabaksbeutel, der
Tabak(s)beutels · Tabak(s)beutel


U


C2 · <auch: feminin · maskulin · Endungen -, -s · Endungen -s, -s>
Ud
Ud · Uds

maskulin · Endungen -, - · Endungen -en, -en
Uditore, der
Uditore(n) · Uditori/Uditoren

A2 · neutral · Endungen -s, -
Ufer, das
Ufers · Ufer


Ü


neutral · Endungen -s, -
Übel, das
Übels · Übel

feminin · Endungen -, -en
Übelkeit, die
Übelkeit · Übelkeiten

feminin · Endungen -, -en
Überalterung, die
Überalterung · Überalterungen


V


neutral · Endungen -s, -
Vabanquespiel, das
Vabanquespiel(e)s · -

neutral · Endungen -s, -s
Vademekum, das
Vademekums · Vademekums

neutral · Endungen -s, -
Väschen, das
Väschens · Väschen


W


B1 · feminin · Endungen -, -en
Waage, die
Waage · Waagen

maskulin · Endungen -s, -
Waagemeister, der
Waagemeisters · Waagemeister

C2 · feminin · Endungen -, -en
Waagschale, die
Waagschale · Waagschalen


X


C2 · neutral · Endungen -s, -
Xanthin, das
Xanthins · -

C2 · feminin · Endungen -, -en
Xanthippe, die
Xanthippe · Xanthippen

C2 · neutral · Endungen -s, -
Xanthophyll, das
Xanthophylls · -


Y


C2 · feminin · Endungen -, -en
Yacht, die
Yacht · Yachten

C2 · maskulin · Endungen -s, -s
Yak, der
Yaks · Yaks

C2 · feminin · Endungen -, -
Yakuza, die
Yakuza · Yakuza


Z


C2 · feminin · Endungen -, -s
Zabaglione, die
Zabaglione · Zabagliones

C2 · feminin · Endungen -, -s
Zabaione, die
Zabaione · Zabaiones

C2 · feminin · Endungen -, -en
Zacke, die
Zacke · Zacken


⁴ Selten ⁰ Bedeutungsabhängig